PREDMET

Predmet javnega poziva je dodelitev pomoči v obliki nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

UPRAVIČENCI

  • pravna oseba;
  • zadruga;
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; ali
  • samoupravna lokalna skupnost.

VIŠINA IN INTENZIVNOST POMOČI

 Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

  • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja;
  • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja; in
  • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.

TERMINI

  • Rok oddaje vloge je od vključno 8. 7. 2024 od 10 ure dalje
  • Pomoč se dodeli za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 dalje in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do  24. junija 2023.