CILJ

Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k varstvu intelektualne lastnine, z namenom prispevati k rasti in ugledu podjetij in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

UPRAVIČENCI

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge:

 • s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo;
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge; in 
 • ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega;
 • ki niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

VIŠINA PODPORE

Predvidena višina sofinanciranja: 

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov;
 • Min subvencija: 500,00 EUR; in
 • Max subvencija: 5.000,00 EUR. 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so: 

 • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino;
 • Stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko; in
 • Stroški prevoda prijave.

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.